วันสถาปนา "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย"

Submitted by ji_s on Thu, 01/10/2019 - 00:00
ประกาศข้อบังคับแพทยสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นวันสถาปนา "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙