ความเป็นมา

วันสถาปนา "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย"

Submitted by ji_s on Thu, 01/10/2019 - 00:00

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นวันสถาปนา "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เกี่ยวกับชมรม

Submitted by ji_s on Wed, 01/09/2019 - 23:32

ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Society of Thai Emergency Physicians)

วัตถุประสงค์

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • รับฟังปัญหาของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  • แลกเปลี่ยนและปรับความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและการบริหารงานให้ทันสมัยและเทียบเท่าสากล
  • รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกศิษย์เก่าแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • เผยแพร่สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ช่องทางการเชื่อมต่อกับ SoThEP